z

Multicultureel

Interculturele samenwerking tussen West-Europese en Aziatische culturen

26-04-2010
Interculturele samenwerking tussen West-Europese en Aziatische culturen
over; cultuur, azie, europa, samenwerking, verschillen, interculturelesamenwerking

Waarom dit onderwerp op mijn blog?

Tijdens het volgen van de opleiding "Human Resource Management and Career Development" aan de Fontys hogeschool te Tilburg, heb ik me zowel individueel als in groepsverband meerdere malen verdiept in de uitdaging rondom interculturele samenwerking. Dit betreft voornamelijk de samenwerking tussen Nederlandse (West-Europese) cultuur en de Aziatische cultuur. Hierbij komt dat ik sinds twee jaar werkzaam ben bij een Taiwanese organisatie. Hiernaast heb ik een brede interesse voor landen en de diversiteit tussen mensen en culturen. In dit stuk en toekomstige stukken willen ik op een beknopte wijze een beeld geven van mijn rvaringen en bevindingen naar aanleiding van onderzoek. Opmerking zijn meer dan welkom en deze graag plaatsen doormiddel van een reactie onderaan dit artikel. 20091003-IMG_4179

Wat zijn culturele verschillen?

Vaak gaan we ervan uit dat de geldende waarden en normen wel bekend zijn en gaat de discussie over mensen die zich niet genoeg aantrekken van die waarden en normen, of over de vraag hoe je anderen kunt aanspreken op hun gedrag. Maar in sommige situaties zijn de normen en omgangsvormen van elkaar onbekend. Dit zorgt ervoor dat mensen elkaars intenties niet juist interpreteren, er miscommunicatie optreedt en een gezamelijk doel uiteindelijk niet wordt behaald.

Hoe komen culturele verschillen tot stand

Eenieder groeit op met de waarden, normen, gewoonten, maatschappelijke context, geloof en gedrag van de eigen leefomgeving. In de opvoeding worden deze aspecten in de persoonlijkheid ingesleten en zorgen ervoor dat gedragpatronen welke hier sterk van afwijken opvallen. Door deze verschillen in culturele aspecten en eigenschappen wordt er uitgegaan van andere waarden, normen en gedragingen. Deze verschillen kunnen leiden tot onderscheid, miscommunicatie, onbegrip en conflicten. De oorzaak van deze problematiek in een organisatie kan gezien worden als een totaal andere werkwijze met hetzelfde doel voor ogen, het genereren van omzet. De verschillende kijk op de weg naar het doel, gebeurtenissen en de hieraan gerelateerde acties kunnen leiden tot problemen.

Het belang bij het inzicht krijgen in interculturele problematiek

Door de globalisatie ontstaan er steeds meer samenwerkingsverbanden tussen Aziatische en (West-) Europese organisaties. Hierbij komen vaak de cultuurverschillen naar voren als een belemmering voor de samenwerking en belangrijker nog, de organisatie resultaten. De verschillen in waarden, normen en gewoonten maken deze samenwerking vaak lastig en leveren problemen op omdat mensen in veel gevallen weinig inzicht hebben in elkaars cultuur. Vanuit deze gedachte en onze persoonlijke ervaringen is deze constatering voor velen een uitdaging geworden om verder te onderzoeken en tot aanbevelingen te komen in het bevorderen van deze samenwerking.

Wat zijn gevolgen van het tekort aan inzicht?

Een samenwerking bemoeilijken het een (globale) organisatie om tot winstgevende resultaten te komen. Tevens kan dit leiden tot een belemmering op de lange termijn in de organisatie. Wanneer er niet vanuit elkaars kracht samengewerkt wordt kunnen de culturele  verschillen de boventoon gaan voeren. Beide (of meerdere) personen van een verschillende afkomst kunnen zich hierdoor niet geaccepteerd of zelfs buitengesloten voelen. Dit zal als een belemmering optreden in de samenwerking in de overdracht van kennis en vaardigheden. Gezamenlijke doelstellingen vormen dan niet meer de boventoon maar individuele en apparte groepsdoelstelling (culturele eenheden) nemen de overhand. 

Aspecten van de problematiek?

De problematiek bestaat uit verschillende culturele aspecten zoals waarden, normen en gedragingen. Deze culturele aspecten zijn verschillend per culturele groep. Wanneer er over dit onderwerp geschreven is wordt de Aziatische cultuur in veel gevallen geanalyseerd vanuit een globale benadering. Niet alle Aziatische culturele groepen kunnen hier, vanuit een gebrek aan inzicht, in terug gevonden worden maar in veel gevallen gelden de conclusies hier in zekere mate voor. De West-Europese bevolking heeft tevens eigen culturele groepen met eigenschappen en wordt dus ook in een bepaalde mate gegeneraliseerd. 

Probleemstelling

“Verschillen in culturele aspecten zoals: waarden, normen, opvattingen en gedragingen leiden tot inefficiëntie en ineffectiviteit in de samenwerking tussen Aziatische en west Europese cultuur.“

Toelichting

Inefficiëntie: (doelmatig op een economische manier)

Vanuit de Aziatische organisatie cultuur wordt er vanuit inzicht en ervaring in veel gevallen op een adhoc wijze invulling gegeven aan een functie en wordt er zorg gedragen voor bijkomende verantwoordelijkheden. Omdat er weinig gesproken wordt over de achterliggende strategie hebben West-Europeanen vaak moeite hier aansluiting bij te vinden aangezien deze de voorkeur hebben hier concreter inhoud aan te geven. Deze vorm van miscommunicatie zorgt ervoor dat vaak niet dezelfde richting gekozen worden en er meer tijd nodig is tot het gewenste resultaat te komen. Tevens zijn systemen en structuur in een Aziatische organisatie ondergeschikt wat in West-Europese benadering er in veel gevallen voor zorgt dat er meer handelingen verricht moeten worden om tot resultaat te komen.

Ineffectiviteit: (ondoelmatig)

Er worden geen goede resultaten op de gestelde doelen. Uit ervaring blijkt dat er in Aziatische organisaties op veel gebieden vanuit inhoudelijkheid gestuurd wordt op doelen en aan de hand hiervan wordt gecommuniceerd. Wanneer een dergelijk inhoudelijk kader ontbreekt komt vaak naar voren dat het voor West-Europeanen erg moeilijk is de gewenste weg naar het realiseren van de desbetreffende doelstelling voor ogen te krijgen en tot resultaten te komen.